search
top

Jakie przepisy regulują chwilówki?

Chwilówki zapewniają dostęp do szybkiej gotówki, co sprawia że konsumenci chętnie po nie sięgają, zobacz szeroką ofertę tych ofert na 17Banków. Często instytucje udzielające pożyczek są określane jako parabanki lub firmy pozabankowe. Instytucje te oferują usługi podobne do tych, które znajdują się w ofercie banków.

Firmy pożyczkowe oferują klientom własny kapitał, dzięki czemu nie obciążają klientów ryzykiem inwestycyjnym. Ich działalnością jest tylko pożyczanie pieniędzy. Z powodu działania na całkiem innych zasadach niż banki wciąż pojawiają się wątpliwości wokół ich działalności na rynku finansów. Z powodu braku nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego firmy pozabankowe nie są zobowiązane do takich czynności jak:

 • składanie sprawozdań lub
 • gwarancja deponowanego kapitału.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i chcą zaciągnąć pożyczkę podlegać będą ustawie o kredycie konsumenckim. Ustawa ta reguluje zaciąganie zobowiązań przez osoby fizyczne, gdzie za kredyt bankowy uznano kredyty przyznawane przez banki oraz pożyczki do kwoty 255 500 złotych udzielane przez inne podmioty. Dlatego też firmy pożyczkowe są zobowiązane informować swoich klientów o całkowitej kwocie pożyczki (może to być informacja na stronie internetowej, w umowie pożyczki czy też w regulaminie. Przepisy określają również wysokość oprocentowania pożyczki, która w skali roku nie może być wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego (wskazywana przez Narodowy Bank Polski). Trwające prace nad projektem nowelizacji ustawy o nadzorze finansowym mają także uregulować rynek firm pożyczkowych. W ramach tej nowelizacji uregulowane mają zostać takie kwestie jak:

 • maksymalna wartość oprocentowania,
 • prowizja i opłaty przy udzielaniu chwilówek,
 • minimalna wartość kapitału własnego dla firm pożyczkowych,
 • kary za oszustwa na tym rynku.

Warto wiedzieć, że Związek Firm Pożyczkowych prowadzi Rejestr Firm Pożyczkowych. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek muszą w swej działalności stosować się do ustawy o kredycie konsumenckim oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Według przepisów pożyczka to umowa, w ramach której pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Pożyczka jest także zaliczana do kredytów konsumenckich regulowanych ustawą o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą kredytem konsumenckim jest każde zobowiązanie nieprzekraczające kwoty 255 550 złotych. Z kolei przepisy Kodeksu Cywilnego regulują maksymalny limit kosztów odsetkowych jako równowartość odsetek maksymalnych (zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego).

Ustawa o kredycie konsumenckim określa również maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki, które nie mogą być wyższe niż suma 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% iloczynu całkowitej kwoty kredytu oraz okresu spłaty (wyrażonej w dniach do 365 dni). Ponadto pełny koszt w całym okresie kredytowania nie może być wyższy niż kwota udzielonego zobowiązania. Zasada dotycząca kosztów obowiązuje przez 120 dni od momentu wypłaty gotówki z pierwszej pożyczki bez względu na ilość pożyczek udzielonych w tym czasie klientowi. Przepisy dotyczące pożyczek mają zapobiec zjawisku rolowania pożyczek.

Przepisy prawa wymagają, aby firma pożyczkowa działała w formie:

 • jednoosobowego przedsiębiorstwa,
 • spółek akcyjnych lub
 • spółek z o.o.

Kapitał takich podmiotów powinien pochodzić ze środków własnych lub przedstawionych przez prywatnego inwestora. W ofertach pożyczek muszą być udostępnione takie informacje jak:

 • koszt całkowity zaciągniętej pożyczki,
 • wysokość RRSO,
 • harmonogram spłaty zobowiązania,
 • procedury reklamacyjne
 • i inne.
Użyte znaczniki: , , , ,

« Dlaczego powinieneś s… | Strona domowa | Nowoczesne płatności … »top